marzec

26mar2021

Szanowni Rodzice,

w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, która wpłynęła na decyzję polskiego rządu o czasowym ograniczeniu w funkcjonowaniu przedszkoli oraz form opieki dzieci do lat 3, informuję, iż działalność naszej placówki od dnia 29 marca br. do dnia 11 kwietnia br. zostaje ograniczona w zakresie jaki określają stosowne rozporządzenia, do których linki znajdziecie Państwo poniżej.

rozporządzenie MEN

rozporządzenie MRiPS

W okresie od 29 marca br. do 11 kwietnia br. nasza placówka pozostaje otwarta dla dzieci, których rodzice wykonują zawody lub wykonują zadania określone w w/w rozporządzeniach. Nasza placówka ma obowiązek zapewnić opiekę dzieciom rodziców, którzy:

1) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
2) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
3) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
4) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
5) wykonują działania ratownicze,
6) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
7) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
8) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
9) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
10) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
11) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4), i realizują zadania na terenie tych jednostek

Potwierdzeniem spełnienia tych warunków jest podpisanie przez rodzica stosownego oświadczenia, które można pobrać na końcu niniejszego postu.

Dodatkowo w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych może uczestniczyć na wniosek, który także można pobrać na końcu niniejszego postu, dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności bądź orzeczeniem o kształceniu specjalnym.

Drodzy Rodzice, w poniedziałek 29 marca br. od godziny 9:00 do 16:00 będę do Państwa dyspozycji na miejscu w placówce oraz telefonicznie. W przypadku wszelkich pytań i wątpliwości zapraszam do kontaktu.

 

WNIOSEK I OŚWIADCZENIE RODZICÓW OGÓLNE

WNIOSEK I OŚWIADCZENIE RODZICÓW DZIECI Z ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Z poważaniem

Dyrektor

Monika Dawidowska